Minister houdt vast aan ingezette lijn.

Gisteren besprak de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijshuisvesting funderend onderwijs. De agenda gaf de gespreksonderwerpen aan zoals o.a. het IBO rapport, de brief over ventilatie en de notitie over bewegingsonderwijs.

De minister ging uitgebreid in op de Kamerbrief van 23 november en de stand van zaken over de hierin genoemde onderwerpen. Over de oplopende verplichtingen voor gemeenten en schoolbesturen zonder het meegeven van budget werd niet ingegaan. Denk bijvoorbeeld aan de korting motie Buma, de verplichting gebouwen bijna energie neutraal te realiseren en de subsidieregelingen zoals SUViS, de maatwerkregeling en DUMAVA. Subsidies zoals DUMAVA blijven komen maar wel “cofinanciering”. De SUViS gelden zijn geheel opgebruikt maar in de nieuwe ventilatiesubsidie zijn nog middelen beschikbaar.

De minister verweet gemeenten en schoolbesturen onvoldoende te reageren op zijn uitvragen over het inzichtelijk brengen van de achterstallige gebouwen en de acties welke daarop gewenst zijn. Hij gaf ook aan dat teveel ministeries betrokken zijn bij deze opgaaf met belangrijkste argument dat de uitkering voor onderwijshuisvesting via de algemene uitkering gemeentefonds BZK loopt.

Minister De Jonge heeft aangegeven dat het Bouwbesluit wordt aangepast aan de Europese richtlijnen. Mogelijk wordt hier het aanwezig zijn van CO² meters in de lokalen verplicht gesteld en wordt naar verwachting in 2030 de eis van ENG ingevoerd.

Er zijn een aantal toezeggingen gedaan: start internetconsultatie over wetsvoorstel IHP, rapport over de taskforce revolverend onderwijs, opname in Bouwbesluit plaatsing CO² meters, info naar de Tweede Kamer over het deskundigenadvies inclusief onderwijs. In het wetsvoorstel IHP wordt onder andere ingegaan op de wijze hoe om te gaan met het investeringsverbod van de schoolbesturen.

Partijen vinden het belangrijk met elkaar hierover in gesprek te blijven.