Dossiers

De informatie en documenten in Dossiers hebben onder andere betrekking op (recente) ontwikkelingen binnen het onderwijs in het algemeen en onderwijshuisvesting in het bijzonder. Wanneer je met je muis over een dossiernaam gaat, verschijnt er een korte omschrijving van het betreffende dossier. Met de zoekfunctie kun je in Dossiers ook eenvoudig beschikbare informatie en documenten over een bepaald onderwerp terugvinden.

De dossiers zijn voorlopig gevuld vanuit de oude website. Daarbij is gebleken dat niet alle onderwerpen even goed gedocumenteerd zijn. De beheerder van de website houdt zich aanbevolen voor aanvullende bijdragen en suggesties.

Krimp

Hier vind je documenten (2013-2017) over de omvang en impact van de leerlingendaling in PO en VO, enkele verklaringen voor het rijksbeleid, kamerbrieven (2013-2015), een rapport van de Onderwijsraad en de reactie van de VNG.

Passend onderwijs

Hier vind je stukken over onder andere startkwalificatie, voortijdig schoolverlaten, inclusief onderwijs en leerplicht. Eén bijzonder document is het advies van de Onderwijsraad over de coronacrisis.

LVO-visiedocumenten

Beleidsvisies van de LVO sinds 2012. Daaronder de beleidsvisie Onderwijshuisvesting 2019 en voorstellen voor regionale platforms. De handreiking Renovatie (dossier Duurzaamheid) zal nog worden gekoppeld.

Onderwijshuisvesting (OHV) algemeen

Kwaliteitskaders, toekomstvisies en beleidsuitgangspunten voor de Onderwijshuisvesting. Ook vind je hier diverse reacties met verschillende perspectieven.

OHV – bekostiging & verordening

Hier vind je (model)verordeningen en beleidsregels, met toelichtingen en reacties. Maar ook rapporten en beleidsvoorstellen om het beleid te verbeteren.

OHV – duurzaamheid & renovatie

Green Deal, handreiking renovatie, praktijkbeschrijvingen en brochures over duurzaamheid, renovatie en monumenten.

OHV – scholenplanning

Hier vind je informatie over ‘Meer ruimte voor scholen’, mogelijkheden voor de Samenwerkingsschool en ideeën voor IHP’s en RPO’s. Binnenkort ook cijfermatig materiaal over Stichtings- en Opheffingsnormen.

OHV – brede scholen & IKC

Voor dit dossier was in de oude website nauwelijks materiaal. Leden wordt uitdrukkelijk verzocht om hiervoor materiaal e/o suggesties te leveren.

OHV – bewegingsonderwijs

Nu nog mager bezet met de KLVO-normen 2012. Actueler maatvoering en normen van VNG, KLVO en NOC-NSF zullen worden toegevoegd, net als de good-practices van collega’s.

Onderwijs in het nieuws

Hier is (veel) ruimte voor meer algemene ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsfeiten zullen deels hier opgeslagen worden.

(Nieuws)brieven LVO

Hier kunnen oudere meldingen en nieuwsbrieven van de LVO worden geraadpleegd.

Jaarstukken en historie LVO

Oudere jaarstukken en beleidsdocumenten van de LVO kunnen hier door de leden worden geraadpleegd. Daarnaast kan het voor leden relevant zijn om ontwikkelingen in de OHV sinds 1997 te kunnen teruglezen en de context erbij te krijgen. Dit gedeelte is…