Algemene Voorwaarden

Je kunt de Algemene Voorwaarden van de LVO ook hier downloaden.

Artikel 1 Definities

1.1.  Activiteiten: hiermee wordt bedoeld (thema)bijeenkomsten, symposia e.d. alsmede digitale communicatie tussen LVO‐leden en het LVO-secretariaat met het doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden en waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.2.  Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een activiteit deelneemt.

1.3.  Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon die zich jegens de LVO verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een activiteit.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan een activiteit.

Artikel 3 Aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich uitsluitend aanmelden voor een activiteit van de LVO door een aanmelding te sturen via e‐mail naar secretariaat@lvo‐onderwijs.nl.

3.2. Een persoon kan geen optie nemen op een activiteit.

3.3. Indien de LVO de aanmelding accepteert, wordt deze uitsluitend per e‐mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de activiteit tot stand.

3.4. Deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van de LVO.

3.5. De LVO brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Deelnemer dient de deelnamekosten inclusief 21% BTW binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van de LVO, waarin een afwijkende betaaltermijn wordt overeengekomen.

3.6. De LVO heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de activiteit. De betalingsverplichting van de deelnamekosten wordt in deze situatie gehandhaafd.

3.7. Deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan de LVO.

Artikel 4 Annulering, verhindering en wijziging

4.1.  Deelnemer kan tot één week voor aanvangsdatum van de activiteit geheel kosteloos annuleren.

4.2.  Indien deelnemer vanaf één week voor aanvangsdatum de deelname annuleert, brengt de LVO de volledige deelnamekosten in rekening.

4.3.  Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de activiteit, is vervanging door een andere persoon mogelijk. Voor deze vervanging of overboeking is deelnemer de LVO geen extra kosten verschuldigd.

4.4.  De LVO heeft het recht om een activiteit in verband met onvoldoende deelnemers te annuleren. De LVO beslist in principe twee weken voor de aanvangsdatum van een activiteit over het al dan niet doorgaan van de activiteit. De LVO behoudt zich echter het recht voor om deze beslissing uit te stellen tot één week voor datum activiteit.

4.5.  De LVO heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een activiteit te wijzigen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

5.1.  De LVO is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en persoonlijke schade of vermissing.

5.2.  Op de overeenkomst en de relatie met deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

5.3.  Aan de inhoud van de uitnodiging, websitetekst of materiaal tijdens de activiteit kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

6.1. Door deelnemer verstrekte informatie wordt door de LVO, diens personeel en voor de LVO werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De LVO conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1. Het intellectueel eigendom van de geleverde producten wordt door opdrachtnemer met de oplevering van het onderscheidend product aan de LVO volledig en zonder enig voorbehoud overgedragen. Het is de LVO toegestaan zonder enig voorbehoud de geleverde producten, of enig onderdeel ervan, ook in een beperkte of gewijzigde versie, aan derden te verstrekken of ter beschikking te stellen, mits naam en bron van opdrachtnemer vermeld worden. Hieraan kan opdrachtnemer ten opzichte van de LVO geen enkel recht ontlenen, dan wel aanspraak maken op enige vorm van vergoeding. Onder het intellectuele eigendom van het betreffende product wordt mede begrepen het merk, model en de naam van het betreffende product


7.2. Deelnemers aan LVO‐activiteiten zijn gerechtigd gegevens en/of gedeelten en/of uittreksels van eventueel verstrekte informatie tijdens activiteiten voor niet‐commerciële doeleinden te openbaren of (op welke wijze dan ook) te verveelvoudigen onder bronvermelding.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29 oktober 2020