Mysterieuze zaken financiering onderwijshuisvesting Meicirculaire 2022.

Onlangs is de meicirculaire 2022 weer verschenen. De gemeenteambtenaren kijken altijd uit naar deze circulaire omdat dit invloed heeft op de inkomsten voor de gemeentebegroting 2023 en het meerjarenperspectief.
Dick Postmus – één van onze leden van de LVO – kijkt altijd voor onder andere de gemeente Assen naar de onderbouwing van de inkomsten voor onderwijshuisvesting. Hij heeft ontdekt dat de uitkering voor speciaal basis- (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs is gewijzigd. Voor het speciaal basis-, (voortgezet) speciaal en praktijkonderwijs is de uitkering gestegen (+60%). Daarentegen is de uitkering voor het voortgezet onderwijs gedaald (- 30%).

Dit kan grote gevolgen hebben voor de inkomsten van de gemeenten. Heeft een gemeente geen speciaal onderwijs in zijn gemeente, maar wel voortgezet onderwijs dan loopt het verschil in vergoeding voor het jaar 2023 ten opzichte van het jaar 2022 al snel op naar een negatief bedrag van enkele tonnen aan euro’s.
Een overzicht van de verschillen per gemeente is zichtbaar op het voor onze leden toegangbare deel van onze website in het dossier bekostiging en verordening.

Deze ontwikkeling is vreemd omdat de maatstaven voor het berekenen van de vergoeding (het aantal leerlingen dat bij een school voor SBaO, (V)SO, Praktijkonderwijs of VO in de gemeente is ingeschreven) niet is gewijzigd.

Correspondentie van Dick met de ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft niet echt een bevredigend antwoord op deze wijzigingen. Een afschrift van zijn correspondentie is ook gedeeld met de VNG.

Hoewel de inkomsten voor het Gemeentefonds niet geoormerkt zijn zet dit de uitgaven voor onderwijshuisvesting behoorlijk onder druk. Gemeenten hebben al te maken met grote verschillen tussen inkomsten en de daadwerkelijke investeringen in de markt. Een vermindering van de inkomsten door het wijzigen van de berekening draagt dan niet bij tot de gezamenlijke inzet van verduurzaming en wegwerken van de oude voorraad.

Het is aan gemeenteraadsleden niet uit te leggen dat er duidelijk conclusies zijn in het IBO rapport over onderwijshuisvesting, bewindslieden volop willen inzetten op betere scholen en verbetering van ventilatie, dat ook met nadruk wordt gekeken naar de rol van de gemeente hierin, maar dat aan de andere kant sprake is van een vermindering van inkomsten voor onderwijshuisvesting in het Gemeentefonds. De discussie in de raad zal zich daarom terecht weer toespitsen op financiële zaken. De gemeentelijke wil is er absoluut maar de zorgtaak is niet goed op te pakken met een steeds legere portemonnee.