Ledenvergadering 5 februari, themabijeenkomsten, termijn reactie brandbrief Amersfoort

Digitale Ledenvergadering, aanmelden uiterlijk 2 februari!
Op 5 februari organiseert de LVO een leden vergadering van 09.00-11.00 uur, welke uitsluitend toegankelijk is voor onze leden. Deze zal digitaal plaatsvinden middels zoom.
Indien u zich hiervoor nog niet heeft aangemeld is dit nog mogelijk tot 2 februari op het mailadres: secretariaat@lvo-onderwijs.nl. Uiterlijk de dag  voor de vergadering ontvangt u van ons een zoomlink om deel te nemen aan deze vergadering. Mocht u nog niet over zoom beschikken is deze software gratis te downloaden.

Agenda    
1. Opening
Roger Brull, voorstelronde     
2. Benoeming Rob van Ooijen als bestuurslid en penningmeester 
Roger Brull
3. Financiën, informatief                                                                                           
– Begroting 2021                                                                                                                            
– Voorlopige rekening 2020
– Voorlopige bevindingen kascommissie
Toelichting door Hans Putker
4. Actualisering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Toelichting door Roger Brull
5. Samenwerkingsagenda
– Waarom is deze er gekomen
– Stand van zaken
– Waar lopen we tegenaan in de commissie
Toelichting door Rob van Ooijen
6. 2e tranche SUVIS regeling
– Wat zouden uitgangspunten moeten zijn
– Terugkoppeling actie LVO- brandbrief Amersfoort
Toelichting door Wim Ruiterkamp.       
7. Rondvraag
8. Sluiting

Thema bijeenkomsten om de zes weken
Wij zijn van plan om vier extra (digitale) themabijeenkomsten te organiseren om de zes weken. Per bijeenkomst zal één onderwerp meer diepgaand worden behandelt, eventueel aangevuld met een externe spreker. Wij hebben al een aantal onderwerpen mogen ontvangen. Meer input, van thema’s die u graag besproken wilt zien, is uiteraard welkom!
U kunt deze doorgeven op mailadres: secretariaat@lvo-onderwijs.nl.
Na vier bijeenkomsten evalueren wij of dit voor u en ons zinvol is.

Bestuursleden en leden gezocht.
Voor het behoud van kennis, voor de samenwerking en voor een goede belangenbehartiging is het belangrijk dat de LVO bestaat, zich versterkt en laat horen. Maar dat kunnen we niet alleen. Is jouw gemeente of jouw organisatie nog geen lid? Wordt dan snel lid en help ons.

En we kunnen als bestuur best wat extra handen gebruiken, dus meld je aan als je hiervoor interesse hebt. Het afgelopen jaar heeft de LVO zich heruitgevonden en laat zich weer nadrukkelijk gelden. Voor ons bestuurslid Rob van Ooijen reden om zijn verantwoordelijkheid daar in te nemen.
Lees hier verder Rob zijn visie en motivatie om toe te treden tot het bestuur van de LVO.

LVO bestuurslid-Waarom?
Zo’n 20 jaar geleden ben ik bij toeval in het vak van onderwijshuisvesting gerold. Een vak dat ik nog steeds met plezier uitvoer. Immers, wat is er leuker werk dan het tastbare resultaat zien van een maatschappelijke bijdrage.
Afgelopen zomer ben ik gevraagd om bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Huisvesting te worden. Na een maand heb ik volmondig ja gezegd en wel om drie redenen:

Kennis
Over een jaar is het 25 jaar geleden dat onderwijshuisvesting werd gedecentraliseerd van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Steeds meer mensen met ervaring van voor 1997 verdwijnt en hun kennis ook. En kennis is belangrijk.
Keuzes in onderwijshuisvesting zijn altijd politieke keuzes. Als de gemeenteraad er voor kiest om meer te doen dan de wettelijke taak, dan heb ik daar alle respect voor. Bewustzijn dát de gemeenteraad er bewust voor kiest van hun wettelijke taak af te wijken in plaats van op basis van onjuiste en onvolledige informatie, is een belangrijke rol van de ambtenaar. De feiten moeten kloppen.

De recente discussie over de specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een mooi voorbeeld. Ik respecteer gemeenten die willen bijdragen om de eigenaar van een schoolgebouw (meestal het schoolbestuur) te helpen om hun weinige aanpassingsgelden te besteden aan deze aanpassing, mits bewust gekozen is om meer te doen dan de wettelijke taak. Immers, gemeenten ontvangen ook hier geen financiële middelen.
Besluitvorming op basis van eerst, wat is de feitelijke taakverdeling en wat spreken we in afwijking af, daarvoor is kennis nodig.
De LVO is de plek met mensen die de kennis van de afgelopen 25 jaar nog beschikken en willen overdragen. Het borgen van deze kennis vindt de LVO een belangrijke rol, die ik graag wil steunen.

Samenwerking
Ik geloof persoonlijk dat bij onderwijshuisvesting geldt dat 1 + 1 = 3. Samenwerking tussen gemeenten (bijvoorbeeld om kennis te delen) en samenwerking met schoolbesturen over hoe met draagvlak het beste gemeenschapsgeld kan worden besteed. De LVO is voor mij altijd een plek geweest om mensen te vinden die ook willen samenwerken en een organisatie die samenwerking faciliteert.

Belangenbehartiging
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert de lobby voor onderwijshuisvesting namens gemeenten. Gemeenten hebben in tegenstelling tot bedrijven nooit één belang, maar een complexe belangenafweging. Stel je voor dat de Rijksoverheid bereid is om de 1,8 mld. extra per jaar die gemeenten meer uitgeven aan jeugdzorg te betalen en dit ten koste laten gaan van de 700 mln. extra per jaar die nodig is voor onderwijshuisvesting, dan begrijp ik dat vanuit de positie van de gemeente. De VNG maakt een belangenafweging welke lobby zij steunen, net als de Rijksoverheid een keuze maakt welk probleem zij eerst willen oplossen.
In deze belangenafweging is het goed dat er een organisatie is die blijvend aandacht vraagt voor onderwijshuisvesting is en er klaar voor is wanneer er momentum is om de afgelopen jaren ontstane tekorten op onderwijshuisvesting onder de aandacht te brengen. Ook hier geldt, het is aan de politiek om een belangenafweging te maken en aan ons om in samenwerking kennis te delen om deze belangenafweging eerlijk te laten verlopen. Geloof jij net als Rob in een sterk LVO als kennisbank, als samenwerkingspartner en als belangenbehartiger? Kom ons bestuur dan versterken en/of wordt lid! Reacties kunt u sturen naar: secretariaat@lvo-onderwijs.nl

Brief gemeente Amersfoort, reactie termijn verlengd!
Graag brengen wij nogmaals onze nieuwsbrief van december onder uw aandacht. Van veel gemeenten hebben wij al een reactie mogen ontvangen. Bent u het met de gemeente Amersfoort eens en wilt u deze brief ondersteunen, maar was u niet eerder in de gelegenheid om met de desbetreffende wethouder te overleggen, dan kunt u nog reageren!
Laat ons uiterlijk 5 februari 2021 uw reactie weten. 
Als LVO zullen wij hier een coördinerende rol in pakken.
Wij verzamelen deze reacties en zenden deze ter aanvulling op de brief van de gemeente Amersfoort naar de minister, met een afschrift aan de VNG, de vaste commissie van OCW en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.
Uw reactie kunt u zenden aan secretariaat@lvo-onderwijs.nl
De brief van de gemeente Amersfoort is te vinden op het besloten gedeelte van onze website onder dossiers Duurzaamheid & Renovatie.

In een aantal berichten hebben wij u al geïnformeerd over de specifieke uitkering ventilatie in scholen. Wij zijn uiteraard blij met de investering die het Rijk wil doen om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Maar er is ook het besef welke (financiële) druk dit legt op schoolbesturen en gemeenten om met elkaar in gesprek te gaan om de cofinanciering van 70% te realiseren.

De gemeente Amersfoort (één van onze leden) heeft een brief gezonden aan de minister om hier nadrukkelijk aandacht voor te vragen. In de brief wordt aangegeven dat de roep om ventilatie niet op zich zelf staat, maar behoort tot de brede opgave van verduurzaming van schoolgebouwen.
De PO-Raad, VO-Raad en de VNG hebben berekend dat voor deze brede opgave tot het jaar 2050 minimaal 21 miljard euro nodig is. De aangekondigde 360 miljoen euro staat in geen verhouding met dit bedrag.
In de brief worden eveneens vraagtekens geplaatst bij de realisatieperiode van drie jaar die geldt bij deze subsidieregeling. De gemeente Amersfoort stelt dat dit zowel praktisch als financieel volstrekt onhaalbaar is.