Indexering bouwkosten en eerste inrichting 2023 bekend.

De VNG heeft de indexeringspercentages 2023 voor de normbedragen gepubliceerd.

De normbedragen 2023 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2023, respectievelijk uit voorgaande programma’s die in uitvoering worden genomen in het jaar 2023, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

Normvergoedingen

Op basis van de in de modelverordening en de beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs’ vastgelegde systematiek zijn de normvergoedingen als volgt aangepast:

  • Bouwkosten: plus 5,49%
  • Eerste inrichting: plus 14,62%
  • Materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs: plus 11,70%

Voor de berekening van de indexering verwijzen wij u naar het tweede Excel-bestand onderaan dit bericht. De (aanpassingen van de) normbedragen zijn onderdeel van de modelverordening van de VNG. Gemeenten kunnen desgewenst zelf ook voor andere normvergoedingen en een andere prijsbijstellingssystematiek kiezen.

Herziene normbedragen gymlokalen

In de modelbeleidsregel is opgenomen dat de klokuurvergoeding voor het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs wordt aangepast op basis van het jaarlijks door de minister van OCW in het bekostigingsstelsel opgenomen prijsindexcijfer. De stijging bedraagt 11,70% en de normbedragen voor 2023 vindt u in onderstaand Excel-bestand.

Meer informatie

Bekijk de normbedragen en de berekening van de indexering: