Gemeente Amersfoort stuurt ‘brandbrief‘ aan de min. van OCW m.b.t. ventilatie scholen. Aandachtspunt indien uw gemeente bijdrage wil verlenen!

,

Brief gemeente Amersfoort
In een aantal berichten hebben wij u al geïnformeerd over de specifieke uitkering ventilatie in scholen. Wij zijn uiteraard blij met de investering die het Rijk wil doen om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Maar er is ook het besef welke (financiële) druk dit legt op schoolbesturen en gemeenten om met elkaar in gesprek te gaan om de cofinanciering van 70% te realiseren.

De gemeente Amersfoort (één van onze leden) heeft een brief gezonden aan de minister om hier nadrukkelijk aandacht voor te vragen. In de brief wordt aangegeven dat de roep om ventilatie niet op zich zelf staat, maar behoort tot de brede opgave van verduurzaming van schoolgebouwen.

De PO-Raad, VO-Raad en de VNG hebben berekend dat voor deze brede opgave tot het jaar 2050 minimaal 21 miljard euro nodig is. De aangekondigde 360 miljoen euro staat in geen verhouding met dit bedrag. In de brief worden eveneens vraagtekens geplaatst bij de realisatieperiode van drie jaar die geldt bij deze subsidieregeling. De gemeente Amersfoort stelt dat dit zowel praktisch als financieel volstrekt onhaalbaar is.

De brief van de gemeente Amersfoort is te vinden op het besloten gedeelte van onze website in dossiers Duurzaamheid& Renovatie. Indien u hiervoor nog niet heeft aangemeld kan dit via deze link. Dit deel is uitsluitend toegankelijk voor onze leden!

Bent u het met de gemeente Amersfoort eens en wilt u deze brief ondersteunen? Als LVO willen wij hier een coördinerende rol pakken. Laat ons voor 15 januari 2021 uw reactie weten. Wij verzamelen deze reacties en zenden deze ter aanvulling op de brief van de gemeente Amersfoort naar de minister, met een afschrift aan de VNG, de vaste commissie van OCW en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Uw reactie kunt u zenden aan secretariaat@lvo-onderwijs.nl

Let op bij toekenning bijdrage: Actie nodig – Verordening financiële en materiële gelijkstelling.
De SUVIS- regeling betekent voor gemeenten dat er actie nodig is. Gemeenten moeten een aanvraag indienen als schoolbesturen vergoeding willen aanvragen. Gemeenten moeten echter ook alert zijn op het juridische instrumentarium. Als gemeenten een deel van de 70% voor scholen willen betalen dan kan dat alleen als zij beschikken over een Verordening financiële en materiële gelijkstelling.
In deze verordening moet via een bijlage een gedeeltelijke vergoeding voor verbetering van ventilatie in bestaande schoolgebouwen als mogelijkheid worden opgenomen. Dit vloeit voort uit artikel 6 van de wet primair onderwijs (Wpo), art 6 WEC en art 77 lid 2WVO.

Artikel 6 (WPO en WEC)- Uitgaven uit openbare kas.
Ten laste van een andere openbare kas dan van Rijk en gemeente worden geen scholen in stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Gemeenten doen geen uitgaven voor een niet door de gemeente in stand gehouden school dan krachtens de wet. Ventilatie in/van schoolgebouwen maakt geen deel uit van de voorzieningen die in de wet staan een onderdeel zijn van of behoren tot de voorzieningen de onderwijshuisvesting.