Afscheid Roger Brull, bestuursleden gezocht. Herinnering ledenbijeenkomst

Roger Brull is recent gestopt als bestuurslid van de LVO. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet van de afgelopen jaren als voorzitter en bestuurslid.

Voor de samenwerking, voor een goede belangenbehartiging en kennisoverdracht is het belangrijk dat de LVO bestaat, zich versterkt en van zich laat horen. Maar dat kunnen we niet alleen. Wij zijn derhalve op korte termijn op zoek naar versterking. Gezien de vele ontwikkelingen die er momenteel zijn en overlegstructuren waarin wij deelnemen kunnen wij als bestuur best wat extra handen gebruiken! Dus meld je aan en vertegenwoordig de leden van de LVO!
Wil je wat meer weten over wat het bestuurslidmaatschap precies inhoudt? Neem dan gerust contact op met één van onze bestuursleden voor meer informatie. Hun contactinformatie kun je vinden op onze website.

Belangenbehartiging
Het onderwijs (huisvesting) veld is momenteel meer in beweging dan ooit!
De LVO is bij veel zaken actueel betrokken en actief in diverse overlegorganen met VNG en OCW.
De LVO heeft regelmatig overleg met de VNG en wordt ook gevraagd input te leveren uit het werkveld.
In deze belangenafweging is het goed dat er een organisatie is die blijvend aandacht vraagt voor onderwijshuisvesting en er klaar voor is wanneer er momentum is om de afgelopen jaren ontstane tekorten op onderwijshuisvesting onder de aandacht te brengen.

Kennis Tevens staat de LVO voor het behoud van kennis. De vraag naar onderwijshuisvestingsspecialisten is groot en tegelijkertijd neemt het aantal mensen met specifieke kennis en kennis van historie af. En kennis is zo belangrijk.
Als LVO hebben wij alle beschikbare kennis verzameld en delen we deze met onze leden, opdat de kennis behouden en inzetbaar blijft.

Samenwerking
Samenwerking tussen gemeenten (bijvoorbeeld om kennis te delen) en samenwerking met schoolbesturen over hoe, met draagvlak, het beste gemeenschapsgeld kan worden besteed. De LVO is een plek om mensen te vinden die ook willen samenwerken en een organisatie die samenwerking faciliteert. Een goede plek om je netwerk uit te breiden.

Geloof je in een sterke LVO als kennisbank, als samenwerkingspartner en als belangenbehartiger? Kom ons bestuur dan versterken en/of wordt lid!
Reacties kunt u sturen naar: secretariaat@lvo-onderwijs.nl

Herinnering digitale ledenbijeenkomst 8 juni a.s.

Wij praten jullie graag bij over alles waar wij momenteel mee bezig zijn of nog gaan doen. Uiteraard vernemen wij ook graag jullie mening en input!
De vergadering zal donderdagmiddag 8 juni digitaal zijn van 15.00-17.00 uur.
We nodigen jullie graag uit hierbij aanwezig te zijn!

Agenda:
– Wetswijziging diverse onderwijswetten
– Financiële stukken 2022
– Pauze
– Inventarisatie VNG modelverordening onderwijshuisvesting
– Verouderde voorraad
– Inclusief onderwijs
– Nationaal Groeifonds
– Stand van zaken onderzoek Hans van der hek

Wij mochten inmiddels al veel aanmeldingen ontvangen.
We hopen velen van jullie digitaal te mogen begroeten.
Aanmelden kan t/m 2 juni via een mail aan: secretariaat@lvo-onderwijs.nl
Wanneer u zich al heeft aangemeld is deze genoteerd en heeft u inmiddels een 1e bevestiging hiervan ontvangen.