Boeiende en informatieve ledenbijeenkomst van de LVO op 8 juni jl.

Op 8 juni hield de LVO een informatieve en boeiende digitale ledenbijeenkomst. In 2 uur tijd werden de leden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op gebied van onderwijshuisvesting.

Martijn Droog gaf een presentatie over de in 2025 de geplande wetswijziging. Wat gaat er veranderen? Wat betekende dit voor o.a. zorg voor het binnenklimaat en renovatie.
IHP wordt verplicht, wat zijn de gevolgen hiervan?
Opheffing investeringsverbond PO en SO. Wat betekent dit voor verschillen tussen rijke en arme scholen?
Doel om Totall Cost of Owner ship sterker te borgen, waar wordt dit geconcretiseerd?
Na deze presentatie was er voor de aanwezig leden de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.
De presentatie is te vinden op het ledendeel van de website onder het dossier ledenbijeenkomsten.

Peter van Corler van de VNG en Martijn Droog gaven informatie over de stand van zaken van de geplande nieuwe modelverordening, na de door Frans Rutjes opgehaalde informatie in het land. Ook de LVO heeft hier input geleverd en in een aansluitend overleg met de VNG over gesproken.

Martijn Droog heeft onlangs op het ministerie van OCW een inspirerende en boeiende dag bijgewoond inzake programmatische aanpak scholenbouw met veel presentaties van o.a. gemeente Amersfoort, IPS (met betrekking tot standaardisering bouw scholen in Amsterdam), architecten en hoe buitenlandse scholen aangepast worden. Hij deed hier verslag van en wat dat voor de toekomst zou kunnen betekenen?

Rob van Ooijen heeft actief het onderzoek Nationaal groeifonds gevolgd en contacten hierover met Ministerie van OCW. Hij vertelde hier e.e.a. over.

Ook de brief van Min. Wiersma inzake inclusief onderwijs is kort besproken.
Voor de leden die deze brief niet gezien hebben is deze te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/03/17/contouren-werkagenda-route-naar-inclusief-onderwijs-2035

Tot slot gaf Hans van der Hek een beknopte tussenstand van het onderzoek onder de leden naar praktijkvoorbeelden, waar hij in opdracht van de LVO mee bezig is . Inmiddels heeft hij al diverse leden gesproken. We zijn echter nog steeds op zoek naar leden die met hem gesprek willen en praktijkvoorbeelden, waar de huidige regelgeving en financiering knelt, willen aandragen! Indien u met Hans in gesprek wilt neem dan contact op met secretariaat@lvo-onderwijs.nl.

Aan het einde werd, inmiddels als bestuurslid gestopte, Roger Brull van harte bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de LVO als voorzitter en bestuurslid.
Hierdoor is er minimaal één vacature voor een bestuurslid. Maar gezien de vele ontwikkelingen die momenteel gaande zijn en overlegorganen waar we actief aan deelnemen of voor gevraagd zijn, hebben we nog één of twee mensen meer nodig. De LVO is er voor belangenbehartiging van de leden, maar kan dit niet zonder (actieve) hulp van de leden. Neem gerust contact op met het secretariaat van de LVO, via secretariaat@lvo-onderwijs.nl, voor meer informatie wat het bestuurslidmaatschap precies inhoudt!