Motie ‘Onderwijshuisvesting’ Noordoostpolder unaniem aangenomen

De oproep aan het VNG-bestuur om een toezegging van het kabinet en parlement te verkrijgen voor aanvullende financiële maatregelen passend bij de kostenontwikkelingen en de extra eisen die zij wettelijk hebben gesteld aan gebouwen en verduurzaming van de onderwijshuisvesting zodat gemeenten op een verantwoorde manier hier uitvoering aan kunnen geven is unaniem aangenomen.

Toelichting VNG bij het preadvies

Deze motie is in lijn met de inzet die we samen met de VNG al geruime tijd hebben. Naar aanleiding van de genoemde motie onderwijshuisvesting uit 2018 is een expertiseteam aan de slag gegaan om onderzoek te doen naar de huidige en toekomstige bekostiging van onderwijshuisvesting. Hierbij is ook gekeken naar de financiële haalbaarheid van het verduurzamen en verbeteren van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting.

Het advies van het expertiseteam onderbouwt dat een grote investering voor onderwijshuisvesting noodzakelijk is als men aan de wens voor klimaatneutrale en kwalitatief goede scholen wil voldoen. Het VNG-bestuur heeft zich op advies van het expertiseteam geschaard achter de ambities in de routekaart PO/VO in het kader van het klimaatakkoord en de bijbehorende claim van 20,96 miljard euro over 30 jaar.

Dit maakt deel uit van onze input op de investeringsagenda voor de volgende kabinetsformatie. In de motie van de gemeente Noordoostpolder zien we de bevestiging van de noodzaak van deze inzet.

Het advies Expertiseteam onderwijshuisvesting kun je hier lezen.

De LVO feliciteert gemeente Noordoostpolder met deze mooie uitslag. Je kunt alle uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de ALV en de ingediende moties hier bekijken.