LVO-bijeenkomst 16 oktober geannuleerd

Onderwerpen die aandacht verdienen

Op dit moment proberen we, met het oog op de veiligheid van eenieder, de bijeenkomsten beperkt te houden (‘need to meet’). Het laten doorgaan van de bijeenkomst van 16 oktober is daarnaast alleen een herhaling van onderwerpen die al langer spelen. Het aantal nieuwe onderwerpen is daarnaast zeer beperkt, ondanks dat er op dat vlak wel punten en mogelijkheden bespreekbaar zijn.

Allereerst is er als onderwerp natuurlijk:

De ALV van de VNG (25 september)
Voor deze ALV wordt de motie van de gemeente Noordoostpolder geagendeerd en deze heeft als centraal en regelmatig terugkomend thema de ‘Bekostiging van Onderwijshuisvesting’.

Verduurzaming en kwaliteitsverbetering onderwijsgebouwen – sectorale routekaart VNG
Ook hier geldt de sterke samenhang met de noodzaak voor een structurele verbetering van de bekostiging.

Regeling: Specifieke uitkering doorbouwplan scholen
Een subsidieregeling van het ministerie van BiZa, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt uitgevoerd. De regeling is op het forum van de VNG geplaatst. Gemeenten kunnen op aangeven van scholen subsidie aanvragen.

Deadline voor de aanvragen is 31 december 2020. Uitvoering werkzaamheden/activiteiten is 1 januari 2023. Totaal is € 40 mln. beschikbaar. Per aanvraag/aanvrager bedraagt het subsidie 20% met maximum van € 2 mln. Subsidiabel zijn activiteiten/maatregelen in het kader van verduurzaming en verbetering van het binnenklimaat.

Reactie LVO
Mooi dat er subsidie is voor verduurzaming. Integrale verbetering van onderwijshuisvesting (gebouwen) vraagt vanwege zorgvuldige en lange planontwikkelingsduur echter om continuïteit en betrouwbaarheid van de bekostiging. De indruk wordt gewekt dat de regeling tot gevolg heeft dat er sprake is van plotselinge en willekeurig oplopende en verdwijnende/teruglopende subsidiebudgetten van rijkswege, waarbij uitvoerbaarheid slecht doordacht lijkt.

Mooi voor lopende plannen die in 2020 toch al zouden starten. Plannen die aangehouden worden omdat kostenramingen door oplopende eisen sterker zijn gestegen dan in de Algemene Uitkering middelen beschikbaar zijn voor onderwijshuisvesting worden er niet door gered.

Het meeste rendement wordt behaald bij integrale vernieuwing van bestaande gebouwen omdat vernieuwing daar tot minimaal 20% voordeliger kan zijn terwijl vergelijkbare gebouwprestaties worden gehaald als aan eisen voor nieuwbouwer uit het bouwbesluit gelden.

Aanpassing (model)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs VNG
Deze aanpassing lijkt als het doorgaat in oktober te verschijnen. Ook vanuit de LVO hebben leden deelgenomen aan de consultatietrajecten. We zijn niet onverdeeld gelukkig met alle aanpassingen. Specifiek de aanpassing van het Ruimtebehoeftemodel (RBM) naar aanleiding van de vernieuwde profielen in het vmbo is geen verbetering.

Onzes inziens wordt te weinig rekening gehouden met de samenhang van het RBM naar de juiste vaststelling van de vergoedingen voor uitbreiding op nieuwbouw. Zodra de VNG het model beschikbaar stelt, geven we als LVO een advies aan onze leden.

Verduurzaming en kwaliteitsverbetering
Naast de relatie naar de bekostiging is met name verduurzaming van bestaande onderwijsgebouwen interessant. Meerdere voorbeelden, zoals SWS Leister Igge in de gemeente Smallingerland, maar ook SmdB De Kraats in de gemeente Ede, zijn interessant om nader te onderzoeken. Met name vergelijking van aanpassingen op basis van prestatie-eisen voor nieuwbouw en de bijbehorende investering afgezet tegen de kosten voor nieuwbouw

Wetgevingstraject IHP, Renovatie en Investeringsverbod
Op dit moment wordt gewerkt aan een parlementaire startnotitie. Ten opzichte van de allereerste documenten over dit onderwerp is er voorzichtige vooruitgang en een lichte positieve ontwikkeling. Er lijkt sprake van de verplichte inbreng van het MJOP bij het IHP. Of daarmee ook de beschikbare financiële middelen worden bedoeld en ingebracht die in 2005 en 2015 zijn overgeheveld (voor groot, technisch en ingrijpend onderhoud en aanpassingen), zal in het verdere verloop van de plannen moeten blijken.

Meer informatie vind je in bijgaand onderzoeksrapport op pagina 4 en 5 onder het kopje ‘Planvorming’.

Mogelijke lobby n.a.v. de motie van de gemeente Noordoostpolder
Als LVO willen we hiertoe een initiatief nemen. Er is een drie-, viertal gemeenten waarvan de wethouders hebben aangegeven een lobby te willen starten. Vanuit de kennis van en met onze leden kan de LVO deze wethouders voeden. Welke insteek de lobby gaat krijgen (kamerleden, ministers, collega-gemeenten, met of los van de VNG) zal onderwerp van een eerste verkennend gesprek moeten zijn.

Daarbij verdient o.a. ook vooral aandacht dat gemeenten niet via een U-bochtconstructie de taak renovatie weer terugkrijgen, zonder de overgehevelde middelen (€ 25 mln. in 2005 naar VO en € 158,8 mln. in 2015).

Wij zullen de VNG over de verantwoordelijkheidsverdeling scherp moeten houden.

Meer informatie vind je in bijgaand rapport ‘Verkenning onderwijsvastgoed’ bij 2.4.2 op pagina 25 onder het kopje ‘Renovatie in wettelijk kader’.

Andere onderwerpen die nadere aandacht verdienen

Zoals hiervoor blijkt zijn er veel ‘lopende zaken’. We nodigen jullie van harte uit om hierop te reageren. Bijvoorbeeld via het ‘Forum’ op onze website.

Je kunt ook onderwerpen aandragen die tijdens (regionale) bijeenkomsten worden geagendeerd en uitgediept. Vervolgens is het mogelijk om het resultaat ook via deze site uit te dragen. Dit alles met de bedoeling dat we elkaars kunde en kennis kunnen gebruiken voor een beter product: onderwijshuisvesting.