LVO-advies: neem Ruimtebehoeftemodel in de geactualiseerde VNG modelverordening niet over!

Dat is kortweg het advies van de LVO aan haar leden, met in hoofdlijn 3 redenen.
Een minder belangrijke reden is dat het nieuwe RBM in de gewijzigde VNG verordening niet voldoet aan de uitgangspunten die de VNG zelf voor de wijziging heeft aangedragen bij de ‘meedenkers verordening VNG’.
Zo stelde de VNG dat herziening nodig was om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen rondom de huisvestingsopgave. Veranderingen in aanpalende wetgeving- verandering in profielen en- of benaming, wijziging van de gewichtenregeling, en of beleidsregels, onduidelijkheden in formuleringen (klopt), veranderend gebruik buitenruimten en duiding van begrip constructiefouten zouden in deze fase worden meegenomen.
Daarnaast zijn daaraan toegevoegd: eenvoudige toepasbaarheid, aansluiting bij OCW-registratie en aanpassing mag niet leiden tot lagere of hogere uitkomst bij gelijkblijvend aantal leerlingen.

Als we deze uitgangspunten beschouwen dan kloppen deze, bij bestudering van het VNG- Ruimtebehoeftemodel (RBM), niet.
De VNG wordt hierover geinformeerd

Hieronder de nadelen ervan:

 1. Er vindt een verschuiving plaats die ten koste gaat van het theoretische onderwijs. Dit krijgt minder m²’s.
  De verschuiving is ten gunste van de vmbo-beroepsgerichte opleidingen. Deze krijgen meer m2’s.
  Een onderbouwing voor deze verschuiving wordt niet gegeven en vloeit niet voort uit de invoering van de profielen.
 2. Het is niet mogelijk om voor onderbouwvestigingen de ruimtebehoefte te berekenen.
  Dit komt doordat het gewijzigde RBM van de VNG de ruimtetoedeling voor onderbouwleerlingen berekent door een tussenstap te maken. Door de verhouding van de leerlingen in leerjaar vier over de verschillende onderwijssoorten (vmbo/ vmbo-tlw/HAVO/VWO) te bepalen wordt de ruimte voor de Onderbouwleerlingen naar de onderwijssoorten toegerekend.
  Zoals bekend is er bij onderbouwvestigingen zelden sprake van leerlingen in leerjaar 4.
 3. De financiële tabel behorend bij het RBM is complexer geworden en klopt dus niet met eenvoudige toepasbaarheid.  Verder ontbreekt het aanknopingspunt voor de bedragen/m2 voor de vmbo-beroepsopleidingen per leerling/m².
  Deze vergoedingsbedragen lijken uit het niets op te duiken, zijn niet in lijn met welke indexering ook en zijn ook aan de hoge kant terwijl inkomsten in het Gemeentefonds en de vergoedingsbedragen/m² als fors uit elkaar lopen.

Advies LVO aan haar leden:
De LVO adviseert haar leden om de ‘oude’ tabellen in de (model)verordening te handhaven of door LVO samengevoegde versie te gebruiken. De drie ‘oude’ tabellen zijn in LVO verband geactualiseerd en samengevoegd tot één tabel.
Ook heeft de LVO de tekstuele aansluiting tussen RBM en de bijbehorende financiële tabel in bijlage IV verbeterd.

In het dossier Bekostiging & Verordening zijn bewerkbare teksten geplaatst voor onze leden:
Bijlage III – Criteria vaststellen van capaciteit en Ruimtebehoefte
Deel B:
Vaststellen ruimtebehoefte
B.1
Lesgebouwen, inclusief de bovengenoemde, samengevoegde tabel.

Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering
Deel B –
Normbedragen
A.
Nieuwbouw met permanente bouwaard
A.3.
Bouwkosten, A.3.5. Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs
D.
Vergoeding onderwijsleerpakket en Meubilair

Voor NIET leden zijn niet bewerkbare bijlage ter inzage beschikbaar:
Bijlage III
Bijlage IV