Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

Extra ledenvergadering: LVO naar 2020 en verder, safe de date!

Op 13 december van 11.00 – 12.00 uur zal een extra ledenvergadering gehouden worden in Bilthoven over het toekomstperspectief van de LVO. De plannen zijn neergelegd in de notitie LVO naar 2020 en verder. Het voorstel is de werkzaamheden van de LVO te verleggen naar de onderwijshuisvesting (FMH) en de activiteiten van de twee andere secties (OVtO en BVE) onder te brengen bij Ingrado, die naast leerplicht en RMC haar activiteiten uitbreidt naar het bredere “recht op onderwijs/ontwikkeling” met thema’s als aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, passend onderwijs, inburgering, volwasseneneducatie, bestrijding laaggeletterdheid e.d. De agenda voor de ledenvergadering volgt binnenkort. Reserveer deze datum vast in uw agenda.

door Hans Hoes
De brief van de LVO en een aantal andere organisaties, waaronder Learn For Life, Ingrado en de Vereniging ABC, is op 6 juni aan de ministers van OCW en SZW gezonden. Op 13 juni zal de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer met de ministers van SZW en OCW
overleggen over de brief van 18 maart jl over het vervolg op het project ‘Tel mee met taal’. Vele adviezen zijn er over uitgebracht. De vergadering van de commissie is openbaar, maar ook via digitaal te volgen.

door Roger Brull
De afgelopen maanden heeft een werkgroep van FMH hard gewerkt aan de aanvulling en uitwerking van het onderwijshuisvestingsadvies van de VNG en de PO- en VO-raad. Het rapport onderwijshuisvesting… en nu aan de slag is gereed. Met een begeleidende brief is het rapport op 7 juni aan het VNG-bestuur aangeboden. Gebruik en verspreid het!
 

Het bestuur nodigt de leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, die dit jaar op 18 juni van 16.30 -17.30 gehouden zal worden bij De Groene Afslag, Amersfoortsestraatweg 111, 1251 AV Laren (bereikbaar via de A1, afslag 7). De agenda treft u hier aan. De overige stukken voor de vergadering kunt u inzien in het dossier jaarstukken op de website. In verband met de catering verzoeken wij uw komst aan te melden via projectbureau@lvo-onderwijs.nl
 

Aan de leden en genodigden

Uitnodiging voor de jaarbijeenkomst LVO, sectie FMH

Thema’s: gedragsbeïnvloeding en onderwijshuisvesting

Graag nodigen wij u uit voor de jaarbijeenkomst van de sectie Financiën, materiële zaken en huisvesting (FMH) van de LVO.

De meest in het oog springende activiteit van de sectie FMH zijn de kwartaalbijeenkomsten in De Bilt.
In plaats van een reguliere bijeenkomst van de sectie dit keer gekozen voor een andere opzet, vorm en plaats. Daarvoor is een belangrijke reden, afgezien van het feit dat jaarbijeenkomsten momenteel hip zijn.
De sectie presenteert graag het huisvestingsvoorstel van de LVO en wil dit in een breder gezelschap van collega’s en specialisten onderwijshuisvesting bespreken.

Dit voorstel willen we daarna actief delen met en promoten bij VNG, PO en VO raad en alle gemeenten in Nederland.

Graag nodigen wij u uit op vrijdag 5 april, ’s middags van 12.30 tot 17.00 in Amersfoort. Nadere informatie over programma, locatie en wijze van aanmelden treft u bijgaand aan.

Vriendelijke groet,
namens het bestuur van de LVO,

Roger Brull, voorzitter FMH

Het Programma in hoofdlijnen

12:30 uur, Ontvangst met lunchbuffet (zaal de Doelen)

Registratiebalie en garderobe zijn aanwezig.

13:15 -14.30 uur, Gedragsbeïnvloeding (zaal de Schutter)

Hans van der Hek neemt ons mee in de werking van ons brein. Hoe wordt ons gedrag gestuurd en wat beïnvloedt ons gedrag? Welke acties kun je ondernemen om gedrag van gesprekspartners te beïnvloeden? Handig voor onze gesprekken met de besturen die soms een ander belang vertegenwoordigen...

14:30 -15.00 uur Pauze met koffie/thee/fris (zaal de Doelen)

15:00 16:30 uur Huisvestingsvoorstel LVO (zaal de Schutter)

Dit voorstel moet een aanvulling en (ten dele) alternatief vormen voor de voorstellen van de VNG, PO- en VO-Raad. Niet door tegen te zijn, want de IHP verplichting en versoepeling van het investeringsverbod steunen we. Als sectie FMH en LVO delen we niet de wijze waarop uitwerking is gegeven aan renovatie en de mogelijke bekostiging daarvan.
In de voorstellen van VNG, PO- en VO-Raad is te we
inig focus aangebracht op ‘vervangende nieuwbouw’ waardoor de uitwerking faalt. Daarnaast is er veel vrijblijvendheid waar het de verantwoordelijkheden van schoolbesturen betreft. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen ruim voor 5 april onze voorstellen.

16.30 netwerkborrel (zaal de Doelen)

De locatie is goed bereikbaar...

Door de ligging aan de rand van het centrum van Amersfoort in combinatie met een perfecte bereikbaarheid per openbaar vervoer (10 minuten lopen van station Amersfoort) én per auto (grote parkeergarage op 50 meter), is De Observant de ideale locatie voor uw vergadering, congres, evenement, (trouw)feest, bedrijfsfeest of -jubileum.

De Observant Stadhuisplein 7 3811 LM Amersfoort t: 033-4451654
e:
info@observant.nl w: www.observant.nl

Een routekaart is te downloaden via de site van de observant.

Aanmelden per e-mail naar het volgende adres:

projectbureau@lvo-onderwijs.nl.
Bij aanmelding graag aangeven uw voor- en achternaam, functie en organisatie waar je werkzaam bent. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos voor zowel leden als voor niet leden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

  1. Hans Hoes via mail hanshoes@lvo-onderwijs.nl of

  2. Roger Brull via mail roger.brull@lvo-onderwijs.nl

 

Onder deze kop heeft de PO-raad een artikel op haar website staan over het bekostigingsstelsel.

Gemeenten, de VNG en ook OCW mogen alert zijn op deze beweging.

Kenners van de PO-Raad en de visie binnen de PO-Raad kunnen in dit artikel de lijn herkennen waarmee de PO-raad probeert de kosten en verantwoordelijkheid te verleggen naar de (lokale) overheid.

Omdat de (rijks)bekostiging van scholen niet dekkend is, probeert de PO-Raad veel kosten voor o.a. onderhoud te verleggen naar gemeenten. Deze lijn is zichtbaar in het voorstel van VNG/PO-raad en VO-raad. De roep om de financiën beter te verantwoorden wordt gecounterd met een vraag om vereenvoudiging. Terwijl het hier gaat om de kritische vragen van o.a. parlementariërs, óók vanuit de oppositie, naar de besteding van extra gelden voor klassenverkleining en meer personeel.

Link naar het betreffende artikel: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-wil-simpelere-bekostiging-primair-onderwijs

Roger Brull

De aanpassing van de VNG verordening onderwijshuisvesting wordt naar verwachting voor 1 november gepubliceerd.

Het advies van het VNG-bestuur om de normbedragen met 40 procent te verhogen en de index 2019 worden tegelijkertijd verwerkt.

Dit betekent dat gemeenten die (strikt) de verordening, de termijnen, de bedragen en VNG-adviezen volgen, deze uitwerkingen voor de besluitvorming over het Programma Onderwijshuisvesting 2019 niet meer kunnen meenemen. Ook kunnen deze bijstellingen niet meer in de begroting 2019 worden verwerkt.

Een eerstvolgende mogelijkheid om e.e.a. bij te stellen in relatie tot de begroting 2019 is bij de voorjaarsnota in 2019.

Het advies om de normbedragen met 40 procent te verhogen vraagt om een wijziging van de verordening. Dit is een raadsbevoegdheid.

De jaarlijkse bijstelling op grond van de index is een collegebevoegdheid en een uitzondering op de hoofdregel (verordening = raad).

Omdat beide tegelijk worden verwerkt, moet de verordening in kwartaal 1 van 2019 worden aangepast.

 

Gemeenten houd aandacht
Huisvestingsvoorstel van VNG/PO- en VO-raad
Rapportage van HEVO zorgt voor een extra tekort bij gemeenten van € 159 mln.
Al weer enige tijd geleden, in mei van dit jaar, publiceerden VNG, POen
VO-raad het huisvestingsvoorstel over renovatie en nieuwbouw. Dit
riep toen de nodige reacties op bij gemeenten. Het is nu al weer enige
tijd rustig en er lijkt niks te gebeuren. Maar schijn bedriegt.
Binnen de VNG commissie onderwijs wordt hard gewerkt aan draagvlak
voor het huisvestingsvoorstel. Landelijk gebeurt er echter ook het
nodige. Zie o.a. de volgende link
https://www.vosabb.nl/bijeenkomsten-onderwijshuisvesting/.
Vos_abb houdt met huisvestingspartner HEVO een bijeenkomst waar
dit voorstel wordt gepresenteerd en erover wordt gesproken. Eerder
hebben we als bestuur van de LVO het signaal ontvangen dat een
schoolbestuur bij de gemeente een plan voor renovatie indiende. HEVO
bleek adviseur van dit schoolbestuur. Het advies was zo opgesteld dat
het leek alsof het huisvestingsvoorstel al is vastgesteld.
Dit is natuurlijk niet het geval. Het huisvestingsvoorstel van VNG/POen
VO raad is nog steeds een voorstel. De commissie onderwijs van de
VNG moet nog een advies geven aan haar leden.
Daarmee is er voor gemeenten op dit moment nog geen basis om in te
stemmen met renovatie. Gemeenten hoeven niet aan plannen van
schoolbesturen voor ‘renovatie’ mee te werken. Hoe wenselijk de
plannen voor duurzame onderwijsgebouwen met een goed
binnenklimaat ook zijn.
De schoolbesturen voor het Primair en Speciaal onderwijs hebben in
2015 een bedrag van € 158,8 mln. ontvangen. De taak ‘onderhoud en
aanpassing’ werd daarbij van gemeenten naar schoolbesturen
overgeheveld. Het huisvestingsvoorstel van VNG/PO- en VO-raad,
opgesteld door HEVO, betekent dat de gemeenten de overgehevelde
taak terugkrijgen. Nu echter zonder geld. Ook de schoolbesturen
hoeven niet ‘verplicht’ bij te dragen, volgens het voorstel.
Het is dus zaak dat gemeenten alert zijn. Onoplettendheid kan een
extra tekort op de begroting opleveren. Is er binnen je gemeente een
IHP met andere afspraken en/of zijn er andere bepalingen in
onderwijsverordeningen opgenomen, dan kan de situatie anders liggen.

Hans Hoes
Concretisering huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG (4)
Dinsdag 5 juni heeft het LVO bestuur een vijftal aanbevelingen gedaan t.a.v. het huisvestingsvoorstel. Deze worden ingebracht in het overleg dat de VNG deze maand organiseert. We verwachten daarmee een evenwichtiger voorstel dat de samenwerking tussen onderwijs en overheid blijvend transparant maakt en versterkt. Voor de aanbevelingen klik hier.

Doe mee!  Laat jij in juni ook van je horen?!
Roger Brull
Concretisering huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG (2)
 Als vervolg op onze nieuwsbrief van 9 mei vragen wij jullie, met behulp van van bovenstaande kreet, om actief deel te nemen aan het vervolg op de rapportage Concretisering (onderwijs)huisvestingsvoorstel van PO-raad, VO-raad en VNG.
De afgelopen twee weken heeft de door HEVO opgestelde rapportage nogal wat stof doen opwaaien en flink wat reacties opgeleverd.
De commissie OCW van de VNG heeft op 24 mei 2018 het ingevoegde bericht gestuurd aan de deelnemers die direct of indirect naar de VNG hebben gereageerd.
Er worden nu eerst extra bijeenkomsten door de VNG georganiseerd. Die zullen plaatsvinden in de maand juni.
Daarom deze oproep! Lees de rapportage, neem deel aan de bijeenkomsten en maak je mening kenbaar.
Ook tijdens de FMH bijeenkomst van 22 juni zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed.

Ledenvergadering  LVO op 19 juni a.s.
De jaarlijkse ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de leden het (financieel) jaarverslag aanbiedt, zal plaatsvinden op 19 juni a.s. van 16.30 -17.00 uur te Baarn. De agenda en andere stukken kunt u vinden op de website in het dossier jaarstukken.
 

De jaarlijkse ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de leden het (financieel) jaarverslag aanbiedt, zal plaatsvinden op 19 juni a.s. van 16.30 -17.30 uur te Baarn. Noteer deze datum vast in uw agenda.

 

Ruimte-OK organiseert met de gemeente Amsterdam op 6 maart a.s. haar landelijke kennisdag in Amsterdam. De LVO verzorgt een werktafel over ‘decentralisatie naar een volgende fase’, ons visiedocument over onderwijshuisvesting. De kans voor gemeenten om met het PO en VO af te stemmen op het onderwijs in uw gemeente de komende jaren. Meer informatie en inschrijving vindt u in de uitnodiging.

 

Vandaag hebben we minister Engelshoven van OCW onze visie op volwasseneneducatie in de 21ste eeuw gestuurd. Wij hebben deze houtskoolschets de afgelopen maanden met een aantal bij dit dossier betrokkenen ontwikkeld.
Kernpunten ervan zijn:
1)      Verbreding van de VE
2)      Persoonlijk Educatieplan
3)      Persoonlijk ontwikkelbudget + revisie
4)      Kwaliteitskader
5)      Training van vrijwilligers en docenten
6)      Koppeling van budgetten.

De brief aan de minister is evenals het visiedocument te downloaden door erop te klikken.
 

Op 7 november hebben wij minister A. Slob van OCW ons visiedocument Onderwijshuisvesting gestuurd. De afgelopen maanden heeft een werkgroep van de sectie FMH er hard aan gewerkt, veel overleg gevoerd en uiteindelijk het bestuur een eindconcept voorgelegd. Kernpunten ervan:

 

 

* Het PO blijft een kerntaak van de gemeenten


* Regionale expertisecentra (onderwijs –overheid)


* Meerjarig regionaal IHP voor PO en VO


* Schaalvergroting waar mogelijk


* Normvergoeding omhoog

 

Het visiedocument en de brief aan OCW zijn te openen door erop te klikken.  

 

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres
Captcha-code:

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.