Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

De jaarlijkse ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de leden het (financieel) jaarverslag aanbiedt, zal plaatsvinden op 19 juni a.s. van 16.30 -17.30 uur te Baarn. Noteer deze datum vast in uw agenda.

 

Ruimte-OK organiseert met de gemeente Amsterdam op 6 maart a.s. haar landelijke kennisdag in Amsterdam. De LVO verzorgt een werktafel over ‘decentralisatie naar een volgende fase’, ons visiedocument over onderwijshuisvesting. De kans voor gemeenten om met het PO en VO af te stemmen op het onderwijs in uw gemeente de komende jaren. Meer informatie en inschrijving vindt u in de uitnodiging.

 

Vandaag hebben we minister Engelshoven van OCW onze visie op volwasseneneducatie in de 21ste eeuw gestuurd. Wij hebben deze houtskoolschets de afgelopen maanden met een aantal bij dit dossier betrokkenen ontwikkeld.
Kernpunten ervan zijn:
1)      Verbreding van de VE
2)      Persoonlijk Educatieplan
3)      Persoonlijk ontwikkelbudget + revisie
4)      Kwaliteitskader
5)      Training van vrijwilligers en docenten
6)      Koppeling van budgetten.

De brief aan de minister is evenals het visiedocument te downloaden door erop te klikken.
 

Op 7 november hebben wij minister A. Slob van OCW ons visiedocument Onderwijshuisvesting gestuurd. De afgelopen maanden heeft een werkgroep van de sectie FMH er hard aan gewerkt, veel overleg gevoerd en uiteindelijk het bestuur een eindconcept voorgelegd. Kernpunten ervan:

 

 

* Het PO blijft een kerntaak van de gemeenten


* Regionale expertisecentra (onderwijs –overheid)


* Meerjarig regionaal IHP voor PO en VO


* Schaalvergroting waar mogelijk


* Normvergoeding omhoog

 

Het visiedocument en de brief aan OCW zijn te openen door erop te klikken.  

 

In februari meldde de minister de Tweede Kamer geen wijziging in de wetgeving VE meer aan te brengen. De conclusies van het overleg met de contactgemeenten over de toekomst van VE zijn besproken met de andere stakeholders op dit dossier. Dat heeft  geleid tot de brief die naar de minister, de informateur en de Tweede Kamer is gestuurd. 

Regioplan en OCW leggen inmiddels de laatste hand aan de evaluatie van de wetswijzigingen 2015. Minister Bussemaker heeft al aangegeven het vervolg aan haar opvolger over te laten. Wat moeten we die meegeven?

De (concept)evaluatie laat zien dat er grote regionale verschillen zijn. Zowel over de inzet van formele en (non)formele educatie als over de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s ia men zeer verdeeld.. Wel is er eensgezindheid over het verruimen van de bestedingsmogelijkheden en ook wenst een grote meerderheid dat het budget (in ieder geval voorlopig) geoormerkt blijft. Toen het (bij de voorbereiding van de wetswijziging) eind 2013 budgettair niet wijs bleek om per 2015 het VE budget in één keer toe te voegen aan het gemeentefonds en verplichte besteding bij de ROC’s direct en volledig af te schaffen, is gekozen voor een geleidelijke ombouw, regionale inzet via de arbeidsmarktregio’s alsmede het bevorderen van aansluiting bij het sociaal domein. Inmiddels lijkt dat ‘nieuw’ rijksbeleid en worden gemeenten/regio’s daarop geëvalueerd. De gemeenten/regio’s zijn verdeeld. Wat moet je daarmee op rijksniveau?

Dit dossier roept bij mij herinneringen op aan het SUWI dossier. Het parlementair onderzoek naar de Sociale Zekerheid (commissie Buurmeijer in 1992) leidde via de SWI (=Samenwerking Werk en Inkomen) tot de  130 CWI’s die in 2002 op grond van de SUWI wetgeving ontstonden. Inmiddels is dat aantal fors teruggebracht en zijn de werkzaamheden (deels) weer teruggegaan naar de oorspronkelijke uitvoerders (gemeenten en UWV). Ik ben van 1996 tot 2009 lokaal en regionaal bij dat dossier betrokken geweest. Vanuit vele gemeenten was er grote weerstand tegen het (regionaal) inzetten van CWI medewerkers bij de bijstand intake. Het heeft geholpen dat het Rijk (via wetgeving) grenzen gesteld heeft. Vastlegde wie welke taak zou vervullen, hoeveel CWI’s er zouden zijn en hoe regio’s werden ingedeeld. Niet alle gemeenten zijn/waren er gelukkig mee, maar het schiep wel duidelijkheid. Wat betreft de nieuwe VE regelgeving lijkt het daarom noodzakelijk dat het Rijk (na overleg en afstemming met de gemeenten en de andere stakeholders) beslissingen neemt. Alleen op die wijze is (zie onze brief van 10-06-2017) het mogelijk volwasseneneducatie in de 21ste eeuw een volwaardige plek in de Nederlandse samenleving te geven. 

 

 

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.