Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

In februari meldde de minister de Tweede Kamer geen wijziging in de wetgeving VE meer aan te brengen. De conclusies van het overleg met de contactgemeenten over de toekomst van VE zijn besproken met de andere stakeholders op dit dossier. Dat heeft  geleid tot de brief die naar de minister, de informateur en de Tweede Kamer is gestuurd. 

Regioplan en OCW leggen inmiddels de laatste hand aan de evaluatie van de wetswijzigingen 2015. Minister Bussemaker heeft al aangegeven het vervolg aan haar opvolger over te laten. Wat moeten we die meegeven?

De (concept)evaluatie laat zien dat er grote regionale verschillen zijn. Zowel over de inzet van formele en (non)formele educatie als over de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s ia men zeer verdeeld.. Wel is er eensgezindheid over het verruimen van de bestedingsmogelijkheden en ook wenst een grote meerderheid dat het budget (in ieder geval voorlopig) geoormerkt blijft. Toen het (bij de voorbereiding van de wetswijziging) eind 2013 budgettair niet wijs bleek om per 2015 het VE budget in één keer toe te voegen aan het gemeentefonds en verplichte besteding bij de ROC’s direct en volledig af te schaffen, is gekozen voor een geleidelijke ombouw, regionale inzet via de arbeidsmarktregio’s alsmede het bevorderen van aansluiting bij het sociaal domein. Inmiddels lijkt dat ‘nieuw’ rijksbeleid en worden gemeenten/regio’s daarop geëvalueerd. De gemeenten/regio’s zijn verdeeld. Wat moet je daarmee op rijksniveau?

Dit dossier roept bij mij herinneringen op aan het SUWI dossier. Het parlementair onderzoek naar de Sociale Zekerheid (commissie Buurmeijer in 1992) leidde via de SWI (=Samenwerking Werk en Inkomen) tot de  130 CWI’s die in 2002 op grond van de SUWI wetgeving ontstonden. Inmiddels is dat aantal fors teruggebracht en zijn de werkzaamheden (deels) weer teruggegaan naar de oorspronkelijke uitvoerders (gemeenten en UWV). Ik ben van 1996 tot 2009 lokaal en regionaal bij dat dossier betrokken geweest. Vanuit vele gemeenten was er grote weerstand tegen het (regionaal) inzetten van CWI medewerkers bij de bijstand intake. Het heeft geholpen dat het Rijk (via wetgeving) grenzen gesteld heeft. Vastlegde wie welke taak zou vervullen, hoeveel CWI’s er zouden zijn en hoe regio’s werden ingedeeld. Niet alle gemeenten zijn/waren er gelukkig mee, maar het schiep wel duidelijkheid. Wat betreft de nieuwe VE regelgeving lijkt het daarom noodzakelijk dat het Rijk (na overleg en afstemming met de gemeenten en de andere stakeholders) beslissingen neemt. Alleen op die wijze is (zie onze brief van 10-06-2017) het mogelijk volwasseneneducatie in de 21ste eeuw een volwaardige plek in de Nederlandse samenleving te geven. 

 

 

 
Landelijke dag Festival van het Leren
Vrijdag 15 september 2017
10.00 - 16.00 uur
 Het Brandpunt in Baarn

30 juni 2017


Geachte heer, mevrouw,

Learn for Life, CINOP, Leren en Werken en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training mbo-ve
nodigen u van harte uit voor de 18e landelijke dag van het Festival van het Leren op 15 september 2017.
Wij bieden u een aantrekkelijk programma aan. Met inhoudelijke workshops en een carrousel maakt u op interactieve wijze kennis met veel nieuwe initiatieven. De dag biedt volop ruimte voor uw eigen inbreng.
 
Samen sterk voor de toekomst
Centraal staat een blik op de nabije toekomst. Hierin zullen traditionele basisvaardigheden als lezen en schrijven bij lange na niet meer toereikend zijn, om je in deze snel veranderende samenleving staande te houden. Digitalisering en robotisering brengen grote veranderingen op de arbeidsmarkt teweeg.
Vergrijzing en ontgroening resulteren erin dat de arbeidsmarkt een groter beroep op (arbeids)migranten en vluchtelingen zal moeten doen. Naast inburgering en het behalen van een startkwalificatie worden bijscholing en omscholing steeds belangrijker. Wie een baan wil krijgen of aan het werk wil blijven, moet zich instellen op het maken van nieuwe keuzes in zijn of haar loopbaan. Een leven lang leren is een must voor iedereen die mee wil blijven doen op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven.
 
Focus
Het Festival van het Leren besteedt daarom op deze dag volop aandacht aan skills, met focus op de algemene werknemersvaardigheden en ondernemende vaardigheden die de arbeidsmarkt in de nabije toekomst vraagt. We bespreken wat de Commissie Sap, de OECD, de SER en andere (inter)nationale organisaties hierover zeggen. En we hebben aandacht voor ondersteuning aan migranten en vluchtelingen die zich een plaats willen verwerven in onze samenleving en zich op de arbeidsmarkt gaan begeven.
 
Huldiging Toppers
Dit jaar richten wij ons vooral op Toppers: (jong)volwassenen die een voorbeeld zijn voor iedereen in hun omgeving omdat zij zich de afgelopen tijd talentvol hebben ontwikkeld en daardoor in staat zijn zich op de arbeidsmarkt te begeven of hun inzetbaarheid te vergroten.
 
Programma
Deelnemers kiezen één boeiende workshop en bezoeken allemaal de inspiratie-carrousel. Download hier het programma.

Informatie workshops
Informatie carrousel
    
Deelname
Deelname is gratis. Meld u via onderstaande registratielink aan voor de landelijke dag van het Festival van het Leren en doe mee aan een workshop en de carrousel. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

http://images.m3.mailplus.nl/mailing315630/registratie_link.png
 
Wij hopen u op 15 september a.s. te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Stichting Learn for Life
Stichting Leren en Werken
CINOP 

 

 


                                                               

 

 

http://images.m3.mailplus.nl/ts/cinoperasmusplus/Nieuwsbrief_Erasmus_plus/images/1.gif

 

 

 

http://images.m3.mailplus.nl/ts/cinoperasmusplus/Nieuwsbrief_Erasmus_plus/images/ftr_img.jpg

 

 

Zo’n 75 personen hebben aan de interactieve bijeenkomst van de LVO en de VNG op 3 april 2017 te Amersfoort deelgenomen. Het ochtendprogramma bestond uit drie lezingen. De eerste was van prof. Micha de Winter met de titel Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, gevolgd door Paulien Huizenga over Ratio en emotie bij verandering. Het ochtendprogramma werd afgesloten door Maartje Willeboordse die in haar presentatie over De gezonde basisschool van de toekomst vele verbindingen legde met de vorige sprekers. In het middagprogramma konden de deelnemers aan twee van de drie workshops deelnemen. Maaike Vaes en Anki Duin gingen in op de Kindcentra 2020 en het Pedagogisch Pact,  De workshop van Ton Eimers en Selle van der Woude ging over de nieuwe aanpak Van School naar Werk, Terwijl Simone Barel en Jeroen Arts in hun workshop Meer ruimte voor nieuwe scholen de andere inzichten in de invulling van artikel 23 van de Grondwet bespraken. De presentaties zijn terug te vinden door te klikken op de schuin gedrukte titels.

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres
Agenda
Geen agenda items.
Er bevinden zich geen gebeurtenissen in de agenda.

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.